GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Toepasselijkheid
In gezamenlijk overleg tussen de Stichting Dorpsraad Weerselo en de Stichting Weekblad 't Beukske is de conclusie getrokken dat het voor Weerselo het meest optimaal is om samen tot een professioneel opgezette ‘Weerselo-App te komen.

Om de continuïteit voor langere tijd te borgen is afgesproken het beheer, onderhoud, het up-to-date houden en het doorontwikkelen van de nieuwe app, onder te brengen bij Stichting Weekblad 't Beukske. Vanuit hier is een samenwerking ontstaan. Deze komt terug in een digitale redactie die het project “Weerselo-App” verder inhoud geeft.

In opdracht van beide partijen heeft de Mediawerkplaats deze app verder vormgegeven.

Elk bezoek aan de app en het gebruik van de app van Weerselo-App en het gebruik van een eventueel Weerselo-App account zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Gebruiksvoorwaarden').

Door je bezoek aan de website(s) of het gebruik van de app(s) stem je stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Bij het aanmaken van een Weerselo-App account ga je uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Weerselo-App kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. De publicatiedatum van de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden vindt je bovenaan deze pagina. Wij adviseren je daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren. 

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die de Weerselo-App aan de samenstelling van haar  app besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze en app wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze app aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De Weerselo-App garandeert niet dat de app te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. De Weerselo-App behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de app te optimaliseren of aan te passen. De Weerselo-App sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de app, het gebruik van informatie die door middel van de websites of apps is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites of apps te kunnen bezoeken.

De toegang tot en het gebruik van de Weerselo Applicatie
Je hebt het recht om onze app voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites en apps om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. Je mag de normale werking van onze app niet hinderen en dient volgende gedragsregels na te leven op deze app:

  1. Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van de Weerselo-App of van de auteurs, in ruime zin, die werken op de app plaatsen;
  2. Niet het gebruik door andere bezoekers van onze websites of apps hinderen;
  3. Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via de app;
  4. De beveiliging van de app niet ontwijken of hinderen;
  5. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites en apps, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
  6. Voor (delen van) de app waarvoor een Weerselo-App account nodig is, de regels naleven met betrekking tot “Weerselo-App account” en “Gedragsregels bij plaatsen content” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behoudt Weerselo-App zich het recht voor om je de toegang tot onze websites en apps te weigeren.

Links naar andere websites
Onze websites en apps bevatten links naar websites van derden. Dit betekent niet dat Weerselo-App deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Weerselo-App enige garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Weerselo-App is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
De rechten met betrekking tot de merken van Weerselo-App en de bijbehorende logo's, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij Weerselo-App en haar groepsmaatschappijen. Weerselo-App behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de websites, apps, digitale uitgaven van de merken van Weerselo-App berusten uitsluitend bij Weerselo-App en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Weerselo-App is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) ("screen scraping") of anderszins - is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

Weerselo-App heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van Weerselo-App, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Weerselo-App  account
Indien je een Weerselo-App account aanmaakt voor een prikker op het prikbord, stem je er uitdrukkelijk mee in om:

  1. correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij het aanmaken van het Weerselo App account en
  2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Je ontvangt na het aanmaken van een Weerselo App account een bevestigingsmail. Je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als je het vermoeden hebt dat je inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan ben je verplicht om de redactie van de Weerselo-App hier per direct van op de hoogte te stellen via redactie@weerseloapp.nl

Weerselo-App  heeft te allen tijde het recht een Weerselo-App account tijdelijk of permanent te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van de Weerselo-App  in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels bij plaatsen content
Indien je een organisatie account binnen de Weerselo-app hebt aangemaakt en/of de betreffende app de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto's, video's, berichten op lezersfora etc.) dan zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

De Weerselo-App  sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door jou of derden geplaatste reactie of content uit. Je bent zelf aansprakelijk en vrijwaart Weerselo-App  en aan haar gelieerde vennootschappen voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houdt met de door jou geplaatste reacties en content. Weerselo-App  behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen, dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites en apps geef je de Weerselo-App  en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien je geen rechthebbende bent van de geplaatste content dien je toestemming te hebben van de rechthebbende voordat je tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dien je bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n).

Privacy
Het privacystatement van de Weerselo-App is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de app van de Weerselo-App en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacy statement te gaan.

Slotbepaling
Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van Weerselo-App account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.